Gereformeerd Vrijgemaakt

Wat is gereformeerd?
Toen er in de 16e eeuw in de kerk op grote schaal dingen verkondigd werden die niet in de bijbel staan ontstond er een beweging die terugkeerde naar "de bijbel alleen". Die mensen wilden dus weer gewoon alleen maar christelijk zijn: volgeling van Christus, zonder ook volgeling van mensen te willen zijn.
Toen de kerkleiding dat niet accepteerde en de woordvoerders daarvan (onder andere Luther en Calvijn) buiten sloot onstond de "Reformatie" en daardoor ontstonden in Duitsland de Lutherse kerken (de "Evangelische Kirche") en in andere landen waaronder Nederland ontstonden de "Gereformeerde kerken". Een deel daarvan is later "Hervormde kerk" gaan heten. Tegenwoording is dat weer gesplitst in PKN en Hervormde Gemeente.

"Ge-reformeerd" (= opnieuw gevormd) bedoelde eigenlijk: terugkeer naar het oorspronkelijke christelijke. Het betekent niet iets anders dan wat het woord "christelijk" ook zegt. Er is niets bij gekomen, alleen is men gestopt met onbijbelse toevoegingen, zoals verering en aanbidding van "heiligen" (en van Maria), dingen die niet uit de bijbel kwamen, maar die door mensen waren toegevoegd.
Er zijn nu diverse kerken die het woord "gereformeerd" in hun naam hebben. Zij hebben allemaal hun wortels in die "Reformatie" en hebben de belijdenisgeschriften uit die tijd als grondslag.

Waarom dan ook nog vrijgemaakt?

Eigenlijk behoort de toevoeging "vrijgemaakt" niet tot de naam van onze kerk. Wij heten alleen maar "gereformeerde kerk" en we willen ook niet anders zijn dan dat. Het is geen specialisme.
De toevoeging "vrijgemaakt" werd nodig als onderscheid van de grotere "gereformeerde kerk" waar wij rond 1944 uit voortkwamen. Die grotere "gereformeerde kerk" is inmiddels weer samengegaan met de Hervormde kerk en heet nu Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Het is met de toevoeging "vrijgemaakt" achter de naam "gereformeerde kerk" net zo als met de term "gereformeerd" als toevoeging aan "christelijke kerk". Het betekent dat de kerk zich heeft vrijgemaakt van zaken waarvan wij overtuigd zijn dat ze niet volgens de bijbel zijn. Dus "vrijgemaakt" betekent ook terugkeer naar "alleen de bijbel" en het betekent dus gewoon "christelijk". Met andere woorden de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) wil niets anders dan gewoon christelijke kerk zijn, samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen.

Kerkelijke eenheid en verdeeldheid

Het is voor een kerk van Christus van levensbelang te blijven bij de leer van Christus en tegelijk is het haar plicht om de eenheid te zoeken met allen die ook Hem alleen willen volgen. In de ijver om geen andere ideeën in de kerk toe te laten dan alleen wat in overeenstemming is met de bijbel moesten in de loop van de tijd herhaaldelijk keuzen gemaakt worden. Zulke keuzen konden helaas niet steeds unaniem gedaan worden en die strijd voor het blijven bij de waarheid heeft verschillende malen geleid tot scheuringen.
Nu is het wel zo dat wij overtuigd zijn dat de bijbel Gods Woord is en dat wij alles verwerpen wat tegen de bijbel in gaat, maar het is niet zo dat wij menen de waarheid in pacht te hebben. Wij blijven aanspreekbaar op de bijbel als enige bron voor ons geloof.
Gelukkig zijn er ook andere kerken die ook alleen maar Christus willen volgen. Waar mogelijk zijn er daarover dan ook onderlinge besprekingen om tot overeenstemming te komen. Wij hopen en werken er aan dat er daardoor eenheid ontstaat tu
ssen al degenen die echt alleen Christus willen volgen en zich alleen willen baseren op wat God in de bijbel heeft geopenbaard.

Het oude geloof in de moderne tijd
De Gereformeerde kerken(vrijgemaakt) verkondigen dan ook geen zelfbedachte leer, maar wij willen niets anders uitdragen dan de leer van Jezus Christus die ons door zijn apostelen en profeten door middel van de bijbel is doorgegeven. 
De kerk heeft samenvattingen gemaakt van dat geloof in God en van wat God ons wil leren door middel van de bijbel. Die samenvattingen heten belijdenisgeschriften. De oudste drie vroeg-christelijke belijdenissen stammen al uit de periode tussen de jaren 150 en 450. De drie gereformeerde geloofsbelijdenissen zijn rond het jaar 1600 ontstaan.
Ondanks onze 'oude papieren' zijn wij een kerk van eigentijdse mensen met een diep besef van het belang van die oude waarheden voor onze moderne tijd. Die waarheden willen we met enthousiasme uitdragen, omdat we overtuigd zijn dat de bijbelse waarheid vaste grond onder je voeten geeft. God is alle eeuwen door dezelfde en het geloof in hem daarom ook. Die waarheid kan niet veranderen, omdat God zelf dezelfde betrouwbare Vader blijft.

Voor meer informatie over gereformeerd kunt u op de website gereformeerd.startpagina.nl kijken. Hier staan allerlei links op met betrekking tot het gereformeerde geloof, zoals online bijbels, belijdenisgeschriften, kerkgeschiedenis, theologie, fora, gereformeerde hulporganisaties, online kerkdiensten en meer.

X
Loading