Geschiedenis van GKV Kornhorn

Op 23 mei 1880 kreeg de kleine woonkern Kornhorn - in de burgerlijke gemeente Grootegast - een kerk van gereformeerde signatuur. Anno 2005, 125 jaar na dato, geeft de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) een geïllustreerd herdenkingsboek uit, geschreven door de Zuidhornse kerkhistoricus drs. H. Veldman. Het boek geeft in woord en beeld een uitvoerig overzicht van de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kornhorn. De schrijver maakt eerst duidelijk hoe het evangelie van Christus doordrong tot in het Groningse Westerkwartier, op een moment dat er nog geen sprake was van een dorpje met de naam Kornhorn. Daarop aansluitend wordt de invloed van de kerkhervorming van de 16e eeuw geschetst en enkele ontwikkelingslijnen na de grote synode van Dordrecht (1618/1619).

De stichting van de kerk van Kornhorn vindt haar wortels in de Afscheiding van 1834 die onder leiding van ds. Hendrik de Cock ook in de regio-Grootegast tot stand kwam. Door de inzet en het grote doorzettingsvermogen van een kleine groep kerkleden kreeg de kleine woonkern Kornhorn al in 1875 een 'schuurkerk' en later een eigen kerkgebouw waar men samenkwam in geloofsverbondenheid aan de gereformeerde belijdenis. Uit de vele documenten, die de schrijver onder ogen kreeg, is een gedetailleerd historisch overzicht ontstaan van de ontwikkelingen die de kerk van Kornhorn sinds 1880 heeft doorgemaakt. Zo is vanuit de bronnen een nauwkeurige reconstructie gemaakt van de kerkscheuring van 1903 toen de Christelijke Gereformeerde Kerk van Kornhorn ontstond. Ook geeft de auteur een helder overzicht van de oorlogstijd waarin het Westerkwartier te maken had met terreur door de Duitse bezetters en hun NSB-handlangers die soms van gereformeerde huize waren. Ook woedde er toen een kerkstrijd die in de herfst van 1945 in Kornhorn leidde tot de Vrijmaking, waarna een juridische strijd losbrandde om de kerkelijke goederen. De namen van de eerste belijdende leden en van de eerste ambtsdragers en ook de financiën van de kerk van Kornhorn hebben een plaats gekregen in de rubriek 'Varia'. Oud-predikanten van Kornhorn vertellen van hun ervaringen uit de tijd toen ze de Gereformeerde kerk dienden.

Dit gedenkboek over de geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Kornhorn is geschreven door iemand van buiten de gemeente. Hij heeft dat echter niet als een nadeel ondervonden. Hij heeft tal van oude bronnen onderzocht en kwam daardoor als het ware naast de mensen-van-toen te staan. Mee door contacten met enkele oud-gemeenteleden was het mogelijk een boek te schrijven waarin de feiten zelf spreken. Het is de schrijver gebleken dat de gereformeerde Kornhorners op een verrassende manier met elkaar omgaan. Samen bouwden ze aan een mooi ideaal (een nieuwe kerk, een nieuwe school), samen droegen ze de enorme spanningen van de oorlogsjaren toen de vijand alom raasde, maar ook werkten ze langs elkaar heen of zelfs tegen elkaar in als men het vertrouwen - hoe dan ook - in elkaar verloor. Dat heeft er in de loop der jaren toe geleid dat het kleine dorp Kornhorn-met-één-kerk nu drie kerkgemeenschappen kent die alle drie hun oorsprong hebben in de gemeente die in 1880 werd gesticht.

Het boek, dat uitgegeven is door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), telt 216 bladzijden en kost 19,50. Mail naar: scriba@kornhorn.gkv.nl als u het boek wilt bestellen. Foto's die gebruikt zijn voor het boek zijn ook te vinden op de website, klik hier..

Op 3 juni 2005, is er in verband met het jubileum een dankdienst gehouden.

X
Loading